Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez firmę Drumsetpro Przemysław Bajer

Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe.

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Drumsetpro Przemysław Bajer z siedzibą
w Chorzowie. Mogą Państwo się z nami skontaktować w następujący sposób:
– listowanie na adres: ul. Harcerska 1, 41-503 Chorzów
– telefonicznie: +48 515 295 767
– mail: info@drumsetpro.pl

II. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA
Państwa dane przetwarzamy w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Państwa z nami umowy, realizacji usług, (podstawa z art.6 ust.1 lit. b RODO) oraz na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

III. KATEGORIE PAŃSTWA DANYCH, KTÓRE PRZETWARZAMY
Będziemy przetwarzać następujące kategorie Państwa danych:
– imię i nazwisko,
– nr telefonu,
– adres e-mail,
– adres zamieszkania,
– nr dokumentu tożsamości.

IV. ODBIORCY DANYCH
Państwa dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu – obsłudze prawnej, firmom księgowym, marketingowym.

V. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH
Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
1. Państwa dane pozyskane w celu zawarcia umowy, realizacji usług przechowujemy przez okres negocjowania umowy.
2. Państwa dane pozyskane w związku z zawarciem umowy, realizacji usług przetwarzamy do zakończenia realizacji umowy lub upływu okresu przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
3. Państwa dane kontaktowe pozyskane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów
i usług przechowujemy do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

VII. PAŃSTWA PRAWA
Przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do usunięcia danych,
d) ograniczenia przetwarzania danych,
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
f) prawo do przenoszenia danych,
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

VIII. PLIKI COOKIES
Wykorzystujemy pliki cookies – dane informatyczne, pliki tekstowe, które przechowywane są
w urządzeniu końcowym Użytkownika, ułatwiające korzystanie ze stron internetowych Serwisu. Cookies przechowywane są jedynie na dysku twardym Użytkownika, nie zaś na naszym serwerze i są wyłącznymi informacjami zbieranymi przez stronę. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć
w swojej przeglądarce opcję przesyłania cookies, może to jednak mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie serwisu.